Draped Bust Half

1806 O-105 Knobbed 6 Stem Draped Bust Half Dollar VF+ Very Fine

1806 O-105 Knobbed 6 Stem Draped Bust Half Dollar VF+ Very Fine
1806 O-105 Knobbed 6 Stem Draped Bust Half Dollar VF+ Very Fine

1806 O-105 Knobbed 6 Stem Draped Bust Half Dollar VF+ Very Fine

1806 O-105 Knobbed 6 Stem Draped Bust Half Dollar VF+ Very Fine.


1806 O-105 Knobbed 6 Stem Draped Bust Half Dollar VF+ Very Fine